About First International Energetics Forum EU-Russia
Croatian-Russian cooperation

Croatia–Russia relations
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia%E2%80%93Russia_relations

Russians of Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russians_of_Croatia